loader image
Direct Hire

Drejtuese Finance

Rruga e Kavajes, Tirane

  Agjencia e Rekrutimit Profesionisti lehtëson bizneset që të zgjedhin stafin e duhur përmes zhvillimit dhe ndërtimit të marrëdhënieve të qëndrueshme duke u mundësuar të punësojnë profesionistët dhe kandidatët që kanë aftësitë e duhura si edhe përmbushin kriteret e vendosura.

   

  Pozicioni i punës:         Drejtuese Finance

  Kushtet e kontratës:     Shumë të favorshme    

  Adresa e punës në:       Tiranë                                

   

  Ftojmë të gjithë të interesuarit për pozicionin Drejtuese Finance në një kompani që operon prej shumë vitesh në treg. Si Drejtuese Finance do të jetë përgjegjëse për organizimin dhe menaxhimin e sistemit financiar në përputhje me parimet dhe standartet më të larta të kontabilitetit dhe legjislacionit tatimor në fuqi, me qëllim përgatitjen e raporteve financiare cilësore që pasqyrojnë gjendjen reale financiare të biznesit.

   

  Eksperiencat e punës dhe aftësitë e kërkuara:

  • Të ketë përvojë pune të paktën 5 vite në menaxhim, kontroll të brendshëm dhe raportim financiar për biznese të vogla dhe të mesme.
  • Të ketë njohuri shumë të mira të Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit, Legjislacionit Tatimor, Kodit të Punës, si dhe të ligjit për Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore.
  • Të ketë njohuri shumë të mira në sistemet MS Office dhe softet financiare.

   

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Hartimi, ndjekja e politikave dhe procedurave financiare ku materializohen standartet më të mira të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm.
  • Sigurimi i pajtueshmërisë me legjislacionin tatimor në fuqi gjatë menaxhimit dhe kontrollit të brendshëm financiar.
  • Bashkëpunimi me Drejtuesit e Departamenteve dhe stafeve të tyre për të siguruar që informacioni financiar në dispozicion të jetë i plotë, në kohë dhe me cilësi.
  • Analizimi dhe mbështetja për drejtuesit sektorialë gjatë procesit të buxhetimit financiar vjetor.
  • Finalizimi në afatet e përcaktuara dhe me cilësi i deklarimeve tatimore të kompanisë.
  • Vendosja dhe mbajtja e një marrëdhënie cilësore me organet tatimore përkatëse.
  • Organizimi dhe menaxhimi i proceseve për raportim në kohë dhe me cilësi.
  • Ndjekja e kontrollit të brendshëm, evidentimi dhe sistemimi i gabimeve kontabël dhe financiare.
  • Sigurimi dhe ruajtja e konfidencialitetit të informacionit financiar.
  • Sigurimi dhe mirëmbajtja e sistemeve software-ike.
  • Sigurimi i cilësisë dhe rëndësisë së raportimit të brendshëm;
  • Ruajtja dhe arshivimi i dokumentacionit në përputhje me ligjin për ruajtjen dhe arshivimin.

   

   

  Edukimi:

  • Preferohet të ketë Diplomë të nivelit Bachelor. Diplomimi në “Financë Kontabilitet” ose në fusha të ngjashme është avantazh.

   

  Aftësi të tjera ndërpersonale:

  • Aftësi të mira komunikimi.
  • Integritet për të trajtuar siç duhet informacionin konfidencial.
  • Aftësi të të menduarit kritik dhe zgjidhjes së problemeve.
  • I/e organizuar, i përgjegjshëm.
  • I/e durueshëm dhe empatik ndaj të tjerëve.
  • Të punojë nën presion.

   

  Përfitimet:

  • Të punuarit në një mjedis profesional që mundëson zhvillimin e karrierës.
  • Pagë shumë e kënaqshme.
  • Puna e hënë – e premte 08:30-17:00, fundjava pushim.

   

  Procedura e aplikimit:

  Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutemi, dërgoni CV-në tuaj në adresën e emailit: [email protected], përpara datës 29 shkurt 2024.

  * Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të rreptë sipas ligjit nr.9887 të vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.